Reservation Toggle EN TH

can zoloft and weed kill you

zoloft and weed smoking redirect

prednisolone

prednisolon link

sertraline alcohol blackout

sertraline and alcohol reddit

pillola cialis scaduta

cialis 5 mg generico read

buy the abortion pill ru486 online

can i buy the abortion pill online

viagra prodej brno

viagra prodej cena by-expression.com

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone and naloxone tracyawheeler.com

เวลาในการรับจอง: ตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 18:00 น.

เวลาในการออกรอบ: ตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 15:00 น.

ช่วงระยะห่าง: 7 และ 8 นาที ต่อกลุ่ม

ลูกค้าทั่วไป

• ลูกค้าทั่วไปจำนวนไม่เกิน 12 ท่าน สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องมัดจำล่วงหน้า
• ท่านลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการจองได้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาที่ทำการจองไว้

กลุ่มลูกค้า:

• ลูกค้ากลุ่มจำนวนตั้งแต่ 12 ท่าน สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
• กรุณาชำระเงินค่ามัดจำ 30% อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ทำการจอง การจองที่ยังไม่ได้มีการชำระค่ามัดจำ จะถือเป็นการจองชั่วคราวเท่านั้น
• ท่านลูกค้าสามารถเลื่อนวันและเวลาที่ทำการจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำในกรณียกเลิกหรือไม่มาในวันและเวลาที่ทำการจองไว้

การจัดการแข่งขัน:

• สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 6 เดือน
• กรุณาชำระเงินค่ามัดจำ 30% อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ทำการจองการข่งขัน การจองที่ยังไม่ได้มีการชำระค่ามัดจำ จะถือเป็นการจองชั่วคราวเท่านั้น
• ท่านลูกค้าสามารถเลื่อนวันและเวลาที่ทำการจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำในกรณียกเลิกหรือไม่มาในวันและเวลาที่ทำการจองไว้

ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองวันและเวลาออกรอบ การชำระค่ามัดจำและเงื่อนไขในกรณียกเลิกต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038 500 500 หรือ อีเมล info@brc-golfcourse.com (สำหรับลูกค้ากลุ่มและจัดการแข่งขัน) / reservation@brc-golfcourse.com (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
 

ShutDown