Reservation Toggle EN TH

requip

requip vortexti.net

zoloft and weed erowid

zoloft smoking weed havelockflyingclub.com

can zoloft and weed kill you

zoloft and weed smoking redirect

prednisolone

prednisolon link

sertraline alcohol blackout

sertraline and alcohol reddit

pillola cialis scaduta

cialis 5 mg generico read

buy the abortion pill ru486 online

can i buy the abortion pill online

viagra prodej brno

viagra prodej cena by-expression.com

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone and naloxone tracyawheeler.com

เวลาในการรับจอง: ตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 18:00 น.

เวลาในการออกรอบ: ตั้งแต่ 06:00 น. ถึง 15:00 น.

ช่วงระยะห่าง: 7 และ 8 นาที ต่อกลุ่ม

ลูกค้าทั่วไป

• ลูกค้าทั่วไปจำนวนไม่เกิน 12 ท่าน สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องมัดจำล่วงหน้า
• ท่านลูกค้าสามารถทำการยกเลิกการจองได้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาที่ทำการจองไว้

กลุ่มลูกค้า:

• ลูกค้ากลุ่มจำนวนตั้งแต่ 12 ท่าน สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน
• กรุณาชำระเงินค่ามัดจำ 30% อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ทำการจอง การจองที่ยังไม่ได้มีการชำระค่ามัดจำ จะถือเป็นการจองชั่วคราวเท่านั้น
• ท่านลูกค้าสามารถเลื่อนวันและเวลาที่ทำการจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำในกรณียกเลิกหรือไม่มาในวันและเวลาที่ทำการจองไว้

การจัดการแข่งขัน:

• สามารถจองวันและเวลาออกรอบได้อย่างน้อยล่วงหน้า 6 เดือน
• กรุณาชำระเงินค่ามัดจำ 30% อย่างน้อย 15 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ทำการจองการข่งขัน การจองที่ยังไม่ได้มีการชำระค่ามัดจำ จะถือเป็นการจองชั่วคราวเท่านั้น
• ท่านลูกค้าสามารถเลื่อนวันและเวลาที่ทำการจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำในกรณียกเลิกหรือไม่มาในวันและเวลาที่ทำการจองไว้

ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองวันและเวลาออกรอบ การชำระค่ามัดจำและเงื่อนไขในกรณียกเลิกต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038 500 500 หรือ อีเมล info@brc-golfcourse.com (สำหรับลูกค้ากลุ่มและจัดการแข่งขัน) / reservation@brc-golfcourse.com (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
 

ShutDown